Algemene voorwaarden van Femergy

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Femergy.
1.2 Door ondertekening van enige overeenkomst met Femergy, waarin naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen, verklaart de opdrachtgever een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, dan wel van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.
1.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal Femergy een nieuwe bepaling ter vervanging formuleren waarbij zoveel mogelijk zal worden aangesloten bij de strekking van het nietige of vernietigde beding.
1.4 In het geval van strijdigheid tussen bedingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
1.5 Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.
1.6 Ingeval van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.7 Dat door Femergy gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze algemene voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat het recht van Femergy op directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Femergy één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

2. Offertes en prijzen

2.1 De door Femergy gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven. Femergy is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 kalenderdagen wordt bevestigd.
2.2 Alle door Femergy genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2.3 Offertes zijn gebaseerd op de bij Femergy beschikbare en door de opdrachtgever verstrekte informatie.
2.4 Alle prijzen die Femergy hanteert voor diensten en producten, op de website of anderszins kenbaar gemaakt, kan Femergy te allen tijde wijzigen.
2.5 Femergy heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Femergy de prijsaanpassingen meedelen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd, tenzij hij Femergy binnen tien (10) werkdagen na de kennisgeving schriftelijk het tegendeel bericht.
2.6 In het geval van (wijziging van) wettelijke regelingen behoudt Femergy zich het recht voor tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden te wijzigen alsmede eventuele direct of indirect uit (wijziging van) wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever door te berekenen. Femergy zal de opdrachtgever op de factuur schriftelijk over de wijziging(en) informeren. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd, tenzij hij Femergy binnen tien (10) werkdagen na de kennisgeving schriftelijk het tegendeel bericht.

3. Facturering en betaling

3.1 Femergy declareert de overeengekomen tarieven conform de wettelijke regeling of direct of conform de afspraak of maandelijks. Facturering kan plaatsvinden voorafgaand, dan wel na afloop van de opdracht.
3.2 Betalingen door de opdrachtgever dienen tijdig te geschieden zodanig dat deze door Femergy zijn ontvangen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Deze termijn is fataal. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de opdrachtgever over het bedrag van de declaratie met ingang van de datum dat hij in verzuim is, rente verschuldigd aan Femergy over de periode, waarin hij in verzuim blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
De verschuldigde rente bedraagt de wettelijke rente plus drie procent (3 %).

4. Duur en beëindiging

4.1 De overeenkomst tussen Femergy en de opdrachtgever betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor een tussen Femergy en de opdrachtgever overeengekomen duur.
4.2 Indien de opdrachtgever na aanvang van de opdracht de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de opdrachtgever aan Femergy betaalde of nog verschuldigde bedrag.
4.3 Indien de opdrachtgever na aanvang van de opdracht de overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Femergy op de opdrachtgever per direct opeisbaar.

5. Verantwoordelijkheden opdrachtgever

De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Femergy al datgene dat daartoe volgens Femergy aan tijd, faciliteiten en informatie benodigd is, ter beschikking te stellen.

6. Inspanningsverplichting en inschakeling derden

6.1 Femergy is gehouden de opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals dat een goed opdrachtnemer betaamt. Op Femergy rust terzake een inspanningsverplichting.
6.2 Het is Femergy toegestaan om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden. Femergy zal bij de selectie van de in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

7. Dossierbeheer en inzagerecht

7.1 Femergy zal van elk van haar cliënten een dossier bijhouden.
7.2 Femergy zal persoonsgegevens welke zij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking krijgt gesteld slechts in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken.
7.3 Naast Femergy heeft slechts de betrokken cliënt recht op inzage in dit dossier. De opdrachtgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van die cliënt, dan wel aan een juridische verplichting.
7.4 Femergy draagt zorg voor de vernietiging van alle privacygevoelige gegevens binnen een maand na afloop van de opdracht en/of zodra en voor zover die niet meer benodigd zijn.


8. Intellectuele eigendom

Al hetgeen krachtens de overeenkomst ter beschikking is gesteld aan een cliënt respectievelijk aan de opdrachtgever aan schriftelijke en/of digitale documentatie en programmatuur, is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik van de betreffende cliënt respectievelijk van de opdrachtgever. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom hierop berusten uitsluitend bij Femergy, tenzij zij de ander schriftelijk het gebruik daarvan binnen door haar aan te geven grenzen heeft toegestaan.

9. Geheimhoudingsverplichting

9.1 Femergy zal alle informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij de rechthebbende Femergy hiervan ten aanzien van al dan niet bepaalde informatie ontslaat.
9.2 Femergy zal een geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder lid 1 opleggen aan haar medewerkers en alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.
9.3 Indien en voor zover de informatie over de dienstverlening op de locatie van de opdrachtgever beschikbaar is, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de bewaring en bewaking van de vertrouwelijkheid.

10. Verhindering

Femergy maakt voor de uitvoering van haar diensten gebruik van zelfstandige professionals. Indien een afspraak onverhoopt geen doorgang kan vinden, dan wordt de afspraak uitgesteld, tenzij partijen in goed overleg beslissen dat Femergy een ander inzet ter uitvoering van de opdracht.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Indien Femergy (wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde) ten opzichte van de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor enige door de opdrachtgever geleden schade, is die aansprakelijkheid van Femergy beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Femergy in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het voor Femergy toepasselijke eigen risico. Als de schade niet gedekt is/wordt door de verzekering van Femergy, dan is Femergy slechts gehouden tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever aan Femergy heeft betaald – meer in het bijzonder dat gedeelte van de door Femergy gefactureerde diensten waarop het schade toebrengende feit betrekking heeft – in het jaar waarin het schade toebrengende feit heeft plaatsgevonden met een maximum van € 2.500,00 per gebeurtenis en € 10.000,00 per jaar, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.
11.2 Femergy is niet aansprakelijk voor indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade).
11.3 Femergy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Femergy is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.4 Aansprakelijkheid van Femergy wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat eerst indien de opdrachtgever Femergy in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Femergy nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen.
11.5 De opdrachtgever vrijwaart Femergy voor aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met het uitvoeren van de opdracht door Femergy, waaronder begrepen de eigen werknemers van de opdrachtgever.
11.6 Femergy is in geen geval aansprakelijk:
a. ten aanzien van de opdrachtgever en/of haar cliënten dan wel ten aanzien van derden voor de keuzen die de opdrachtgever en/of de cliënten maken al dan niet op basis van haar adviezen zowel voorafgaande aan, gedurende of na afloop van de werkzaamheden;
b. voor schade welke geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, ontstaan is door niet, niet tijdige, onvoldoende of onjuiste informatie en/of medewerking van de kant van de opdrachtgever en/of van de cliënt;
c. voor schade door vertragingen, onduidelijkheden en/of andere gebreken in de communicatie tussen haar en de opdrachtgever als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemedium;
tenzij en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Femergy.
11.7 Voor zover Femergy adviseert op (semi-) psychologisch terrein, dan geschiedt dit vanuit opgedane kennis en ervaringen.
Deze adviezen zijn veelal van pragmatische aard en niet of niet afdoende wetenschappelijk onderlegd. De opdrachtgever heeft in dit kader een expliciet bepaalde eigen onderzoeksplicht.

12. Opschorting, annulering en ontbinding

12.1 Femergy heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten als de opdrachtgever in gebreke is en blijft om aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst te voldoen.
12.2 In geval een der partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, dan zal zij de andere partij hiervan onmiddellijk mededeling doen alsmede het zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen.
12.3 Annulering van afspraken en/of trainingen dienen ten minste 14 kalenderdagen voor de afgesproken datum en tijd te geschieden. Indien annulering door de opdrachtgever niet of te laat geschiedt, is Femergy gerechtigd de volledige afspraak en/of de volledige training inclusief eventuele voorbereidingstijd in rekening te brengen, vermeerderd met de tijd voor het inplannen van een nieuwe afspraak of training. In geval van annulering binnen de gestelde termijn wordt 10% van de overeengekomen vergoeding door Femergy in rekening gebracht.
12.4 Femergy is gerechtigd in redelijkheid een geplande afspraak en/of training te wijzigen voor wat betreft het tijdstip of de locatie. Femergy dient deze wijziging uiterlijk twee (2) werkdagen voor het afgesproken tijdstip kenbaar te maken.
12.5 Femergy is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadeloosstelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
a. het uitvoeren van de opdracht mede afhangt van ingeschakelde derden en deze derden niet aan hun verplichtingen voldoen waardoor de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder aanzienlijke extra inspanning en/of kosten kan worden uitgevoerd;
b. Femergy zich in overmachtsituaties bevindt zoals mobilisatie en/of oorlog(-sgevaar), contingentering en/of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, brand, etc;
c. de opdrachtgever geacht wordt in gebreke te zijn door niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, surséance van betaling aan te vragen, failliet te gaan en/of als vennootschap ontbonden te worden.

13. Herroepingsrecht consumenten

13.1 Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktermijn van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarden dat het product niet gebruikt en/of beschadigd is, de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht en het geen dienst betreft die met instemming van de consument volledig wordt uitgevoerd binnen de 14 dagen bedenktijd.
13.2 De bedenktermijn van 14 dagen vangt aan:
op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen;
zodra de consument de overeenkomst van levering van de dienst heeft gesloten;
zodra de consument heeft bevestigd dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
13.3 De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via eliane@2espoorcoach.nl.
13.4 Indien het gaat om de aankoop van een product, is de consument verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Femergy, bij gebreke waarvan het herroepingsrecht komt te vervallen.
13.5 Indien de consument gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig aan Femergy heeft geretourneerd, zal Femergy de door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst aan de consument terugbetalen.
13.6 De kosten voor het retourneren van de bestelling komen voor rekening van de consument.

14. Geschilbeslechting

14.1 Partijen zullen hun inspanningen richten op het voorkomen van geschillen.
14.2 Indien zich onverhoopt een geschil voordoet, zullen Femergy en de opdrachtgever trachten dit geschil in goed onderling overleg op te lossen.
14.3 Mocht overleg tussen Femergy en de opdrachtgever niet tot een oplossing van het geschil leiden, dan kan de gang naar de rechter worden gemaakt.
14.4 Op iedere overeenkomst tussen Femergy en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.5 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Femergy gevestigd is, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

>