Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

1.1 Indien de opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard door het sluiten van een overeenkomst met Femergy (hierna: Femergy), zijn deze voorwaarden en de overige bepalingen mutatis mutandis van toepassing in het geval van vervolgopdrachten.
1.2 Tenzij en voor zover schriftelijk anders wordt overeengekomen, kunnen afwijkingen op deze algemene voorwaarden van kracht zijn.
1.3 Ingeval van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.4 Dat door Femergy gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze algemene voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat het recht van Femergy op directe enstrikte naleving van de algemene voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Femergy één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.
1.5 Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar alsmede in het geval van wettelijke regelingen behoudt Femergy zich het recht voor tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden te wijzigen alsmede eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever
door te berekenen. Femergy zal de opdrachtgever voor het verstrijken van een vol contractjaar respectievelijk op de factuur schriftelijk over de wijziging(en) informeren. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd, tenzij hij Femergy binnen tien (10) werkdagen na de kennisgeving schriftelijk het tegendeel bericht.


Verantwoordelijkheden opdrachtgever

2 De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Femergy al datgene dat daartoe volgens Femergy aan tijd, faciliteiten en informatie benodigd is, ter beschikking te stellen.


Inspanningsverplichting

3 Femergy is gehouden de opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals dat een goed opdrachtnemer betaamt. Op Femergy rust terzake een inspanningsverplichting.


Dossierbeheer en inzagerecht

4.1 Femergy zal van elk van haar cliënten een dossier bijhouden.

4.2 Naast Femergy heeft slechts de betrokken cliënt recht op inzage in dit dossier. Opdrachtgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van die cliënt, dan wel aan een juridische verplichting.

4.3 Femergy draagt zorg voor de vernietiging van alle privacygevoelige gegevens binnen een maand na afloop van de opdracht en/of zodra en voor zover die niet meer benodigd zijn.


Auteursrecht

5 Al hetgeen krachtens de overeenkomst ter beschikking is gesteld aan een cliënt respectievelijk aan opdrachtgever aan schriftelijke en/of digitale documentatie en programmatuur, is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik van de betreffende cliënt respectievelijk van opdrachtgever. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom hierop berusten uitsluitend bij Femergy, tenzij zij de ander schriftelijk het gebruik daarvan binnen door haar aan te geven grenzen heeft toegestaan.


Geheimhoudingsverplichting

6.1 Femergy zal alle informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij de rechthebbende Femergy hiervan ten aanzien van al dan niet bepaalde informatie ontslaat.

6.2 Femergy zal een geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder lid 1 opleggen aan haar medewerkers en alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

6.3 Indien en voor zover de informatie over de dienstverlening op de locatie van de opdrachtgever beschikbaar is, dan is opdrachtgever verantwoordelijk voor de bewaring en bewaking van de vertrouwelijkheid.


Verhindering

7.1 Femergy maakt voor de uitvoering van haar diensten gebruik van zelfstandige professionals. Indien een afspraak geen doorgang kan vinden, dan wordt de afspraak uitgesteld tenzij partijen in goed overleg beslissen dat Femergy een ander inzet ter uitvoering van het werk.


Aansprakelijkheid

8.1 Indien Femergy ten opzichte van de opdrachtgever om welke reden dan ook aansprakelijk zal zijn voor enige door de opdrachtgever geleden schade, is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan het belang van de overeenkomst dan wel tot het bedrag dat Femergy ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.

8.2 De opdrachtgever vrijwaart Femergy voor aanspraken van derden waaronder begrepen zijn eigen werknemers.

8.3 Femergy is in geen geval aansprakelijk:

a. ten aanzien van de opdrachtgever en/of haar cliënten dan wel ten aanzien van derden voor de keuzen die de opdrachtgever en/of de cliënten maken al dan niet op basis van haar adviezen zowel voorafgaande aan, gedurende of na afloop van de werkzaamheden;

b. voor schade welke geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, ontstaan is door niet, niet tijdige, onvoldoende of onjuiste informatie en/of medewerking van de kant van opdrachtgever en/of van de cliënt;

c. voor schade door vertragingen, onduidelijkheden en/of andere gebreken in de communicatie tussen haar en opdrachtgever als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemedium, tenzij en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Femergy.

8.4 Voor zover Femergy adviseert op (semi-) psychologisch terrein, dan geschiedt dit vanuit opgedane kennis en ervaringen. Deze adviezen zijn veelal van pragmatische aard en niet of niet afdoende wetenschappelijk onderlegd. Opdrachtgever heeft in dit kader een expliciet bepaalde eigen onderzoeksplicht.


Facturering en betaling

9.1 Femergy declareert de overeengekomen tarieven conform de wettelijke regeling of conform de afspraak of maandelijks of na afloop van de opdracht.

9.2 Betalingen door de opdrachtgever dienen tijdig te geschieden zodanig dat deze door Femergy zijn ontvangen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de factuur. Deze termijn is fataal. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

In dat geval is de opdrachtgever over het bedrag van de declaratie met ingang van de datum dat hij in verzuim is, rente verschuldigd aan Femergy over de periode, waarin hij in verzuim blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. De verschuldigde rente bedraagt de wettelijke rente plus drie procent (3 %).


Schorsing, annulering en ontbinding

10.1 Femergy heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten als de opdrachtgever in gebreke is en blijft om aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst te voldoen.

10.2 In geval een der partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, dan zal zij de andere partij hiervan onmiddellijk mededeling doen alsmede het zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen.

10.3 Femergy is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadeloosstelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:

a. het uitvoeren van de opdracht mede afhangt van ingeschakelde derden en deze derden niet aan hun verplichtingen voldoen waardoor de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder aanzienlijke extra inspanning en/of kosten kan worden uitgevoerd;

b. Femergy zich in overmachtsituaties bevindt zoals mobilisatie en/of oorlog(-sgevaar), contingentering en/of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, brand, etc;

c. de opdrachtgever geacht wordt in gebreke te zijn door niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, surséance van betaling aan te vragen, failliet te gaan en/of als vennootschap ontbonden te worden.


Geschilbeslechting

11 Partijen verklaren dat zij hun inspanningen zullen richten op het voorkomen van geschillen. Indien deze zich onverhoopt voordoen, zullen zij trachten deze te slechten in minnelijk overleg. Mocht hen slechts de gerechtelijke weg resten, dan is de burgerlijke rechter te Den Haag bevoegd en is het Nederlands recht van toepassing.

>